Monday, September 25, 2017

two notes to shinoj

1
ഷിനോജ്, വ്യക്തി, വിശ്വാസം, സാമുദായിക പ്രതിബദ്ധത എന്നീ സാമൂഹീക ബിംബങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കലയുടെ അക്കാദമിക ചരിത്രമൂല്യം സ്വംശീകരിച്ചു കലയെയും കലാകാരനേയും സാംസ്കാരിക പ്രതിബിംബങ്ങളാക്കി സാമൂഹ്യ അധികാരശ്രേണിയുടെ സൂചികകൾ തായ്യാറാക്കുക എന്ന ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സാന്പ്രദായീക അക്കാദമിക ആശയമായ ജേർണൽ സംസ്കാരത്തിന് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എത്ര തന്നെ പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് എന്നു കൂടി നാം കാര്യമായി ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. രക്ഷാധികാരികളിൽ തുടങ്ങി ഗാലറികളിലെത്തി, ബിനാലെകൾ കടന്നു ആര്ട്ട് ഫൈറിലെത്തി മോഡെർണിസത്തിന്റെയും പോസ്റ്റ് മോഡെർണിസത്തിന്റെയും വാൿദ്വാരകൾക്കടിപ്പെട്ടു തകർന്നു നിൽക്കുന്ന മുഖ്യധാരാ കലാ ലോകത്തിന്റെ ജീർണതകൾ കൂടി ഇവിടെ കൂട്ടി വായിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു . അതുകൂടാതെ യൂറോപ്പിലെ മാനിഫെസ്റ്റ, നാഗരിക ഭാഷയുടെ അക്കാദമിക യാന്ത്രികതക്കും നിശ്ചലതക്കുമപ്പുറം മറ്റു മാനങ്ങൾക്കായി വേരുകൾ തേടി ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറേണ്ടിവരുന്ന വിഹ്വലതകളും കലാലോകത്തിലെ അക്കാദമിക സംസ്കാരത്തിലുടലെടുത്ത അപചയത്തിന്റെ ഒരു നേർ കാഴ്ചയാണ്. മൂത്ര കക്കൂസിൽ തുടങ്ങി അമേദ്യം ടിന്നിലാക്കിയ ആശയ കലകളുടെ പ്രവക്താക്കളായി മാറിയ ഘടനാവാദികളുടെയും പോസ്റ്റ് മോഡെർണിസ്റ്റുകളുടെയും അക്കാദമിക ചരിത്ര-ചിന്താ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കപ്പുറത്തു കലയെ വാക്കുകൾ കണ്ടെത്തത്തെടുത്തോളം കാലം, കലയിലെ കലാകാരന്റെ പങ്കിനെ, ക്രഫ്റ്റിനെ അനുഭവിച്ചറിയാതിടത്തോളം കാലം, കലയിൽ വാക്കിന്റെ പ്രതീകാത്മക പ്രസക്തി ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു . അതിനാൽ ഷിനോജ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കലയിലെ എഴുത്തുകൾ, ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുബന്ധപെട്ട ചിന്തകൾ വരെ കൊള്ളാം, എന്നാൽ നിലവിലുള്ള കലയെയും, കലാകാരനേയും ചരിത്രത്തിന്റെയും ചിന്തയുടെയും ചതിക്കുഴിയിൽ വീഴ്‌ത്തി കൊട്ടിലിൽ കെട്ടുന്ന ആനയാക്കി വളർത്തുന്ന പോസ്റ്റ് മോഡെർണിസ്റ് വാക്ചാതുര്യമായി അത് അവസാനിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു

2

ഷിനോജ്, മുഖ്യധാരാ കലാ ലോകത്തിന്റെ ജീർണതകൾ എന്നുദ്ദേശിച്ചതിതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു. കാഴ്ചക്കാരനും കലാകാരനും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞതിനോട് പൂർണമായും യോചിക്കുന്നു . പാശ്ചാത്യ കലയിൽ അറുപതുകളിൽ തന്നെ അംഗീകരിച്ച "റെഡിമേഡ് " കലകൾ കലയിൽ വരുത്തിയ വ്യതിയാനം തന്നെ ഇതായിരുന്നല്ലോ. ആ ആശയത്തെ വിഗ്രഹവൽക്കരിച്ചു കല "സെൻസോറിയൽ മെറ്റീരിയലിറ്റി" (അനുഭവത്തിനുള്ള ആശയത്തിന്റെ ഭൗതീക പ്രകാശനം) അല്ലെന്നും അത് പ്രതീകാത്മക വായനക്കുള്ള അക്ഷരഘടനകൾ മാത്രമാണെന്നുമുള്ള സെമിയോട്ടിക്/പോസ്റ്റ് മോഡെർണിസ്റ് (ഉത്തരാധുനിക) സങ്കൽപ്പങ്ങളുടെ മറപിടിച്ചു, കല ചെയ്യുന്നവരുടെ ആശയങ്ങൾക്ക് പ്രമാധ്യമില്ലെന്നും (death of Author), കലാവായിക്കുന്നവനും അത് വിശകലനം (critical reading ) ചെയ്യുന്നവർക്കുമാണ് അപ്രമാദിത്യം എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ വളർത്തിയെടുത്തു, കലയിലെ കലാകാരനേ പാർശ്വവൽക്കരിച്ചു അക്ഷരങ്ങളുടെ മാറിമായമാക്കിയ അക്കാദമിക സൈദ്ധാന്തിക എഴുത്തു സമൂഹത്തിന്റെ അപകടത്തെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കലയിലെ കൈ കാര്യപ്രമാദ്ധ്യമുള്ളവരെ തരംതാഴ്ത്തി, വാക്ചാതുര്യ പ്രാമാണ്യത്തെ കൊണ്ടാടുന്ന ജാതിവ്യവസ്ഥയുള്ള ഇന്ത്യയിൽ, ഈ ഉത്തരാധുനിക പ്രക്രിയ, ജാതി വ്യവസ്ഥാ രീതിയുടെ കലാരംഗത്തെ പുനരാവിഷ്കാരമാകുന്നത് നാം കാണാതെ പോകരുത് . ഈ അക്കാദമിക സമൂഹം ജനകീയ മാധ്യമങ്ങളിലെ (മാസ്സ് മീഡിയ) അക്ഷരങ്ങളുടെ അപ്രമാദിത്യം കൂടി കൈയ്യാളി, ഇത് കലയാണ്, ഇത് കലയല്ല, ഇത് കലാകാരനാണ് ഇതു കലാകാരനല്ല എന്നു നിർവചിക്കാനുള്ള അധികാരമാക്കി അതിനെ മാറ്റുകയും , അതിലൂടെ അതൊരു കച്ചവടമാക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ പരിണിത ഫലമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന കലയിലെ അപചയങ്ങൾക്കു ഒരു വലിയ പരിധിവരെ കാരണം. ഈ പ്രക്രിയയുടെ ഏറ്റവും ദയനീയത, ഇന്ത്യൻ കല പാശ്ചാത്യ സമൂഹത്തിന്റെ ചിന്താസരണികളുടെ സംശോധനമാകണമെന്ന ഇവരുടെ കടുംപിടുത്തമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രക്രിയ ഇന്ത്യൻ കലയെ പാശ്ചാത്യ ദൃശ്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ പതിപ്പ് മാത്രമാക്കി ഒതുക്കി നിർത്തും എന്ന സത്യത്തെ ഒളിച്ചു വെച്ചു എന്നതാണ് 

അതുകൊണ്ടാണ് "നിലവിലുള്ള കലയെയും, കലാകാരനേയും ചരിത്രത്തിന്റെയും ചിന്തയുടെയും ചതിക്കുഴിയിൽ വീഴ്‌ത്തി കൊട്ടിലിൽ കെട്ടുന്ന ആനയാക്കി വളർത്തുന്ന പോസ്റ്റ് മോഡെർണിസ്റ് വാക്ചാതുര്യമായി അത് അവസാനിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു" എഴുതിയതു. 
തീർച്ചയായും മലയാളത്തിൽ ജനകീയ ചർച്ചകളോടെ കലയെക്കുറിച്ചു കൂടുതൽ എഴുത്തുകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാനും എല്ലാവരെയും പോലെ പ്രത്യാശിക്കുന്നു. ഈ ചർച്ച തുടങ്ങിയതിനു ആശംസകൾ

Friday, September 1, 2017

snake iconSankes and indian iconography. Multi headed snake as a niche (Venomous niche) is an important factor in south east asian iconography especially Indian. 
Left to right 
Vishnu with five headed snake
Parshwanath with seven headed snake
Buddha (china) with five headed snake
Shiva with seven headed snake
Aadishesha with five headed snake
Nagaraja with five headed snake
Buddha with five headed sanke
Lakshmi narasimha with nine headed snake

social restraint

Considering the environmental damage of Anthropocene era, its impact on climate and human society are the biggest worry of humanity today, isn't time the stock exchanges across the world be subjected to a socio-cultural and environment audit?
Considering this money and profit circulated among less than 4% of the people are the only investor in such environment destruction projects that impact rest of the 96% people ( and planet earth as a whole) isn't it morally, ethically and constitutionally important to audit and fix the environment responsibility and accountability for the damages this system of cash trade brings to our day to day life and future generations?
Let us not forget, social restraint of greed is not only a moral and ethical responsibility but it is the fundamental structural need of humanity. #fixresponsibilitytostockexchange#

pietaTill very late into my youth, I used to get scared by the sight of pregnant women. I would often get down from buses if I find some pregnant women in the bus. Despite the fact that I have a large number of sisters (cousins) in my family and has seen them pregnant, some how the very idea of a pregnant women still scares me a lot.
My fascination for Pieta may have been influenced by this fear.
pregnant women maquett (explorations of/inspired from pieta)

triple talaq

A much welcome decision by supreme court on triple talaq. Now next should be polygamy in muslim community, prohibition of divorce in roman catholics and astrological chart matching in hindu marriage. How many hindu girls are losing their chances of getting matriage due to their family's belief in manglik and other norms. Is any one ready to take them up?

is there an alternative to money?

Perhaps one of the biggest challenge for 21st century human society lies in its inability to comprehend and reinterpret the idea of money and its valuation. The recent economic surveys and study confirms that the periodicity of global economic recession has come down to a seven/six and half year cycle now. In other words in every seven and half years, a large majority of business will collapse impacting the entire economic and banking system across nations. If one further clarify, the money is loosing its value and its capacity to produce profit during every seven and half years. At this rate the day is not too far that it touches the five year cycle, a time a car depreciates( mortgage value ends) or a small and medium scale industry makes a break even!
Or elaborately speaking the current value system of money or economic model of business has reached its dead end. For the larger industry it is much worse as the product life cycle linked to consumption will go through a cycle of market depression and recovery every five years and further before even the recovery of the market take place the next depression would have set in.
Largely speaking the economic model of money, profit and business is fast becoming a redundant system. The valuation models of amazone and uber sort of business - the corporatisation of co-operative economy or privatisation of socialist models and redefining it as service industry - only has accentuated this collapse of money owing to its internal contradiction of valuation of money - between corporate and co-operative idea of profit.
At this rate no country or idealism can survive any longer as human society today is largely an organisation of money and its valuation. The tragedy of human society today is that the very intend of life on earth is now defined by its role in profit valuation linked ability of productivity tells the story. Things are valued at its capacity to contribute or holistically interpreted as one's capacity to be sustainable - a sacred terminology invented for profit viability.
continued...

sane people of my country

Sane people of my country are shocked and feel helpless seeing the mayhem created by followers of grumit singh aka criminal cult leader after court pronouncing him guilty for rape. This socially conscious section of people feels helpless and tragic in front of tv sets wondering how could a rapist like him with criminal history, flamboyancy, arrogance of power, mockery of common sense and money power be a Guru for such a large section of poor people across three to four states and have so much political clout across party line? (to the extent while he stand accused in many criminal cases in courts, even a Prime minister of the country is forced to praise him for his contribution) They ask why would somebody want to be loyal with him?
Hello, from Kashmir to Kannaykumari, through the length and breadth of this country what else are our political leaders,
our religious sect leaders and our film stars are doing?
except a least minority, these segment thrive on these crimes that we are shocked today. They build their career by these power display and we accepted it as normal traits of powerful. We elected or selected them.
What we are seeing today in this country is our failure as human being. We outsource every fights to some idiots who have no other work than being "negative" and "skeptic" and keep on fighting losing political and court battles for justice, environment and ethics.
Why would one want to annoy the power and powerful and destroy the chances of getting some benefits of power and position that may be thrown at us by these powerful socially immoral criminals! Let those "negative" people and "skeptical" people fight it out in streets and courts against these power and powerful. If at all they win we will share their glory, else let us hide behind our comfortable pretentious ignorance or depoliticised sanitised intellectual discourses.
So let us face it. What we are seeing is our own reflection. if you have a doubt ask our children (and ourselves) how much do they know or what is their opinion about Medha patker or Ela bhatt and Sunny Leon***
Answer will reassure our fate!
***No contempt for Sunny Leon intended here, only to highlight the fact that the sane people of my country may know everything about her and would have watched her porno films/clips many times and still will hold her with contempt in their opinion- the moral duplicity of our sane people.